REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.gatowalls.com


SPIS TREŚCI:
1. INFORMACJE OGÓLNE
2. OFEROWANE TOWARY
3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
4. CENY I POLITYKA CENOWA
5. PŁATNOŚCI
6. ODBIÓR ZAMÓWIENIA
7. REKLAMACJE I ZWROTY
8. BEZPIECZEŃSTWO
9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
10. PRZEPISY KOŃCOWE
11. ZASADY PROMOCJI ZALEŻNE OD WIELKOŚCI ZAMÓWIEŃ*


1. INFORMACJE OGÓLNE


1.1. Sklep internetowy, zwany w dalej Sklepem, funkcjonuje w ramach działalności spółki z ograniczona odpowiedzialnością Gatowalls, z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema 23/29, kod pocztowy 87-100, NIP 9562300798, VAT UE:PL9562300798, REGON: 341309526

1.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu i asortymentów związanych głównie ze sportem - wspinaniem, zwanych dalej łącznie Towarem.

1.3. Gatowalls posiada wszelkie ważne zezwolenia konieczne do prowadzenia sprzedaży określonej niniejszym Regulaminem.

1.4. Siedziba Sklepu znajduje się w Toruniu.

1.5. Oficjalna strona internetowa Sklepu, zwana dalej Stroną, znajduje się na pod adresem www.sklep.gatowalls.com

1.6. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
1.6.1. Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.sklep.gatowalls.com;
1.6.2. Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.sklep.gatowalls.com, właściciela sklepu internetowego www.sklep.gatowalls.com – firmę Gatowals Sp. z o. o.
1.6.3. Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
1.6.4. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
1.6.5. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.sklep.gatowalls.com
1.6.6. Gościu – rozumie się przez to Użytkownika, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.sklep.gatowalls.com
1.6.7. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1.6.8. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług Sklepu.
1.6.9. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu.
1.6.10. Dane zamieszczone przez Sklep na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez dokonanie płatności za zamówione przedmioty oraz potwierdzenia możliwości realizacji tego zamówienia przez Sklep.


2. OFEROWANE TOWARY


2.1. Ofertą handlową Sklepu objęty jest szeroko rozumiany sprzęt oraz asortyment służący do wykonywania ćwiczeń sportowych, w tym w szczególności wspinaczka.

2.2. Towary prezentowane są na Stronie w postaci graficznej. Obrazują je w postaci gotowej do korzystania zgodnie z przeznaczeniem bądź zobrazowane są jego poszczególne elementy przed złożeniem Towaru w funkcjonalną całość.

2.3. Towary stanowiące przedmiot sprzedaży, w zależności od jego rodzaju, dostarczane są Klientom w postaci przygotowanej do użycia zgodnie z przeznaczeniem bądź wymagającej uprzednio stosownego złożenia i montażu.


3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


3.1. Zakupu Towaru w Sklepie może dokonać każdy Użytkownik podając niezbędne do realizacji zamówienia informacje.

3.2. Zamówienia można składać każdego dnia przez całą dobę za pośrednictwem Strony bądź poczty e-mail: [email protected]

3.3. Użytkownicy o statusie Gościa zobowiązani są do podania danych niezbędnych do przyjęcia i realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem jednak, że dane nie będą zapisywane i gromadzone przez Sklep po zrealizowaniu zamówienia.

3.4. Złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony następuje poprzez poprawny wybór właściwego Towaru bądź któregoś z dostępnych jego wariantów, a następnie wypełnienie formularza zamówienia w zakładce „koszyk”.

3.5. Klient zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail bądź numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia lub się z nim skontaktować w szczególnych przypadkach oraz przy doręczaniu towaru.

3.6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Sklepu równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Wydanie towaru rozumiane poprzez wydanie go do rąk własnych klienta lub kuriera świadczącego usługi dostawy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.

3.7. Sprzedawca potwierdzi złożenie zamówienia w ciągu 48 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca potwierdzi złożenie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

3.8. Sprzedawca poinformuje Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, lub wydłużonym terminie realizacji zamówienia w ciągu 72 godzin od przyjęcia zamówienia, tj. wpływu środków płatniczych Klienta na konto Sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca poinformuje Klienta o powyższym w ciągu 72 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji bez komplikacji.

3.9. Realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych od zaksięgowania środków wpłaconych przez Klienta, na koncie Sprzedawcy. W termin realizacji zamówienia nie jest wliczony czas dostawy kurierskiej.

3.10. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż przewidywano. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjąć tak zmodyfikowaną ofertę (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3.11. W razie wystąpienia okoliczności wpływających na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. W przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zaproponowany nowy termin realizacji zamówienia przysługuje mu prawo odstąpienia od zamówienia.

3.12. Warunki realizacji zamówień nietypowych (niewynikających z oferowanych Towarów na Stronie) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

3.13. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składania zamówienia złożonego na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

3.14. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14 czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy.

3.15. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.sklep.gatowalls.com, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku dokonania wcześniej zapłaty, dokument sprzedaży wystawiany w dniu otrzymania przez Sprzedawcę środków pieniężnych.

3.16. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym Dniu roboczym.

3.17. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

3.18. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego Towaru u producenta lub innych dostawców.

3.19. Do czasu zawarcia umowy Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.


4. CENY I POLITYKA CENOWA


4.1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.sklep.gatowalls.com są cenami brutto (zawierają w zależności od produktu stawkę 5%, 8% lub 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.sklep.gatowalls.com przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Pomimo korzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, każdorazowo ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

4.3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.sklep.gatowalls.com po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.


5. PŁATNOŚCI


5.1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
5.1.1. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku trzeba uiścić przedpłatę wysokości wartości zamówienia, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty Klienta uiszczonej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu
5.1.2. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od podmiotu obsługującego płatności;
Płatność przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową realizowane są następujący sposób: karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przelew elektroniczny - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.EUROBANK - Płatności Internetowe, PayU

5.2. W przypadku wybranych Towarów, z uwagi na ich specyfikację, kształt lub gabaryty, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. O wszelkich ograniczeniach z tego wynikających Klient będzie informowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.


6. ODBIÓR ZAMÓWIENIA


6.1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy odbioru zakupionego Towaru:
6.1.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
6.1.2. odbiór osobisty

6.2. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w dni robocze.

6.3. Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres dostawy.

6.4. Zamówienia są realizowane co do zasady na terenie Unii Europejskiej. Zrealizowanie przez Sprzedawcę zamówienia poza granicami Uniii Europejskiej jest możliwe na życzenie klienta. Realizacja takiego zamówienia wymaga indywidualnego ustalenia miejsca oraz kosztów dostawy.

6.5. Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta. Wybór tej formy dostawy Towaru przy składaniu zamówienia równoznaczny jest z udzieleniem takiego upoważnienia.

6.6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

6.7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu nie wyłącza i nie ogranicza prawa Klienta dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

6.8. Odbiór osobisty może być realizowany w miejscowości Toruń tylko po uprzednim umówieniu się na konkretny dzień i godzinę odbioru (przedział czasowy maksymalnie 30-minutowy.

6.9. Odbiory osobiste mogą być realizowane jedynie po uprzednim poinformowaniu Klienta o gotowości Towaru do odbioru i po jego opłaceniu.

6.10. Czas realizacji zamówienia jest liczony
6.10.1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę,
6.10.2. W przypadku płatności kartą za pośrednictwem systemu PayU od momentu uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora systemu.
6.10.3. w przypadku płatności za pobraniem od momentu otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę bądź akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres [email protected]

6.11. Każdy z Towarów znajdujących się ofercie handlowej Sprzedawcy posiada indywidualnie określony status „dostępności”, tj. czasu zrealizowania zamówienia wraz z dostawą. W zależności od formy składania zamówienia informacja ta będzie wraz z informacjami o danym produkcie bądź podawana będzie przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do przyjmowania zamówień.

6.12. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki. Detaliczne faktury VAT mogą być wysłane wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w trakcie zamówienia wyłącznie na życzenie Klienta wskazane podczas zamówienia.

6.13. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Towaru dostarczonego zgodnie ze złożonym zamówieniem. W przypadku, gdy Towar wróci do Sprzedawcy Klient zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich uzasadnionych kosztów z tym związanych.


7. REKLAMACJE I ZWROTY


7.1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z klientami będącymi Konsumentami na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Nie mają zastosowania przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

7.2.Klient, który dokonał zakupu w Sklepie zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni lub wiadomość elektroniczną na adres [email protected]. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru.

7.3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Klienta przed jego upływem na adres Sklepu lub informacja e-mailowa wysłana na adres [email protected]. W celu ułatwienia Sprzedawcy identyfikację osoby Klienta proponuje się wskazanie danych: datę, oznaczenie Sklepu i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia. Brak wskazania danych wymienionych w zdaniu poprzednim nie wpływa na ważność lub skuteczność złożonego oświadczenia, jednak przy odesłaniu towaru muszą zostać podane dane wystarczające do identyfikacji zamówienia. W przesyłce powinno się również znajdować podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór można pobrać w zakładce "Wymiana i Zwrot"

7.4. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że nie posiada wad za wyjątkiem wad stanowiących podstawę reklamacji. Towar zwrócony nie może być używany, niekompletny, musi posiadać wszystkie metki i folie zabezpieczające (jeżeli takowe występują). W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.

7.5. Gdyby Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak zwrócony towar nosiłby ślady wykorzystywana go sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, Sprzedający sporządza dokumentację zdjęciową potwierdzającą stan towaru oraz sporządza Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności na podstawie art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, przysługującą mu z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy. Cena towaru po potrąceniu wierzytelności zostanie zwrócona Konsumentowi. Towar zostanie wystawiony w dziale OUTLET po obniżonej cenie równej różnicy między nowym towarem, a potrąconą wierzytelnością.

7.6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru oraz kosztów dostarczenia rzeczy.

7.7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. W przypadku płatności kartą zwrot następuje bezpośrednio na kartę.

7.9. W przypadku częściowego zwrotu, to znaczy w przypadku gdy poza zwracanym towarem Konsument zatrzymuje inne produkty zakupione jednocześnie i dostarczone w tej samej przesyłce, nie przysługuje mu zwrot kosztów dostarczenia rzeczy opisany w punkcie 5.

7.10. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7.11. Reklamację towaru należy zgłosić zawsze drogą mailową. W temacie wiadomości należy wpisać "REKLAMACJA" i dokładnie opisać wadę, załączając dokumentację w postaci zdjęć obrazujących wadę lub filmu, na którym można stwierdzić nieprawidłowe działanie urządzenia. Wiadomość winna być opatrzona danymi niezbędnymi do zidentyfikowania zamówienia oraz parametrów zakupionego towaru (np. imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, rodzaj towaru).

7.12. Sprzedający przekazuje reklamację do rozpatrzenia przez producenta i w razie dodatkowych pytań lub wątpliwości kontaktuje się bezpośrednio z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Klient powinien zastosować się do instrukcji Sprzedającego w kwestii opisu i dokumentacji wady jak również ewentualnej naprawy.

7.13.Sprzedający może wysłać Kupującemu części zamienne na własny koszt (gdy reklamacja jest zasadna) lub na koszt Kupującego (jeśli uszkodzenie nastąpiło na skutek działania Kupującego i nie obejmuje go naprawa gwarancyjna).

7.14. Aby wymienić Towar, Kupujący powinien dokonać jego zwrotu zgodnie z procedurą opisaną w punktach 1-7 niniejszego paragrafu, a na nowy Towar złożyć osobne zamówienie w Sklepie.


8. BEZPIECZEŃSTWO


8.1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

8.2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury PayU używającej bezpiecznych technik. Sprzedawca posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

8.3. W szczególności operator witryny www.sklep.gatowalls.com nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji PayU.


9. POLITYKA PRYWATNOŚCI


9.1. W czasie korzystania z witryny www.sklep.gatowalls.com lub składając zamówienie w inny sposób przewidziany Regulaminem Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

9.2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

9.3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

9.4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Gatowalls. Sp. z o. o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu.

9.6. Niektóre obszary witryny www.poledancebutik.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Pliki Cookies można usunąć w ustawieniach przeglądarki jednak może to skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu.


10. PRZEPISY KOŃCOWE


10.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Gatowalls. Sp z o. o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT lub przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od daty opublikowania ich w widocznym miejscu na stronie www.sklep.gatowalls.com Sprzedawca poinformuje Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie Regulaminu wysyłając stosowną wiadomość na adres wskazany przez Klienta. Wiadomość taka zostanie wysłana najpóźniej w dniu zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.

10.3.Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.4. SWszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.sklep.gatowalls.com posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Gatowalls. Sp. z o. o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17 ustawy OPAiPP.

10.5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 22 kwietnia 2020 roku.


11. ZASADY PROMOCJI ZALEŻNE OD WIELKOŚCI ZAMÓWIEŃ*Wartość zamówienia Produkty Zniżka
10 2 521 PLN gatowalls - holds & volumes 2,0%
9 3 780 PLN gatowalls - holds & volumes 3,0%
volx holds (min. 3 products) 1,0%
Arctic grips (min. 3 products) 1,0%
8 5 043 PLN gatowalls - holds & volumes 5,0%
volx holds (min. 3 products) 2,0%
Arctic grips (min. 3 products) 2,0%
7 6 302 PLN gatowalls - holds & volumes 7,0%
volx holds (min. 3 products) 3,0%
Arctic grips (min. 3 products) 3,0%
gatowalls - familys & training 2,0%
6 7 564 PLN gatowalls - chwyty/struktury 10,0%
volx holds (min. 3 products) 5,0%
Arctic grips (min. 3 products) 5,0%
gatowalls - familys & training 4,0%
5 12 607 PLN gatowalls - holds & volumes 12,0%
volx holds (min. 3 products) 7,0%
Arctic grips (min. 3 products) 7,0%
gatowalls - familys & training 6,0%
4 20 172 PLN gatowalls - holds & volumes 14,0%
volx holds (min. 3 products) 9,0%
Arctic grips (min. 4 products) 9,0%
gatowalls - familys & training 8,0%
3 35 260 PLN gatowalls - holds & volumes 16,0%
volx holds (min. 3 products) 10,0%
Arctic grips (min. 5 products) 10,0%
gatowalls - familys & training 12,0%
2 50 430 PLN gatowalls - holds & volumes 17,0%
volx holds (min. 5 products) 12,0%
Arctic grips (min. 5 products) 12,0%
gatowalls - familys & training 13,0%
1 80 360 PLN gatowalls - holds & volumes 18,0%
volx holds (min. 5 products) 13,0%
Arctic grips (min. 5 products) 13,0%
gatowalls - familys & training 15,0%


*Zniżki naliczają się tylko zalogowanym użytkownikom. Swoje indywidualne konto możesz stworzyć na stronie sklep.gatowalls.com